summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/scilab/modules/interpolation
diff options
context:
space:
mode:
authorAllan CORNET <allan.cornet@scilab.org>2009-11-15 19:53:26 +0100
committerAllan CORNET <allan.cornet@scilab.org>2009-11-15 19:53:26 +0100
commitf48f3d5799b120fe3bcad1beba671593c3bc8df0 (patch)
tree9b5a8f2e8c919baf8735df1b125bc593826acade /scilab/modules/interpolation
parent7a32503214bcac22dc5d3c9cb053fc95fbf87e13 (diff)
parent00f166d83dc6bcf4eda7c9948aff568e403d35fa (diff)
downloadscilab-f48f3d5799b120fe3bcad1beba671593c3bc8df0.zip
scilab-f48f3d5799b120fe3bcad1beba671593c3bc8df0.tar.gz
Merge commit 'refs/remotes/origin/5.2'
Diffstat (limited to 'scilab/modules/interpolation')
-rw-r--r--scilab/modules/interpolation/locales/ca_ES/interpolation.po236
-rw-r--r--scilab/modules/interpolation/locales/de_DE/interpolation.po218
-rw-r--r--scilab/modules/interpolation/locales/es_ES/interpolation.po234
-rw-r--r--scilab/modules/interpolation/locales/fr_FR/interpolation.po236
-rw-r--r--scilab/modules/interpolation/locales/it_IT/interpolation.po248
-rw-r--r--scilab/modules/interpolation/locales/ja_JP/interpolation.po310
-rw-r--r--scilab/modules/interpolation/locales/pt_BR/interpolation.po242
-rw-r--r--scilab/modules/interpolation/locales/ru_RU/interpolation.po228
-rw-r--r--scilab/modules/interpolation/locales/zh_CN/interpolation.po182
-rw-r--r--scilab/modules/interpolation/locales/zh_TW/interpolation.po178
10 files changed, 1277 insertions, 1035 deletions
diff --git a/scilab/modules/interpolation/locales/ca_ES/interpolation.po b/scilab/modules/interpolation/locales/ca_ES/interpolation.po
index 7af1075..48cfa64 100644
--- a/scilab/modules/interpolation/locales/ca_ES/interpolation.po
+++ b/scilab/modules/interpolation/locales/ca_ES/interpolation.po
@@ -14,135 +14,144 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n" 21msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
22msgstr "" 22msgstr "%s: %s ha de ser una hipermatriu real de dimensió %d.\n"
23"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Han de ser dues files.\n"
24 23
25#, c-format 24#, c-format
26msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n" 25msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
27msgstr "" 26msgstr "%s: Hi ha nodes duplicats o tots els nodes colineals (ier = %d).\n"
28"%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte: Ha de ser entre %d i %d.\n"
29 27
30#, c-format 28#, c-format
31msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n" 29msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n"
32msgstr "" 30msgstr ""
33"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Ha de ser una matriu o " 31"%s: Per a una spline fixa, heu de donar els punts finals del pendent.\n"
34"un vector.\n"
35 32
36#, c-format 33#, c-format
37msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n" 34msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n"
38msgstr "" 35msgstr ""
39"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un vector " 36"%s: La taula abscissae de dimensió %d no està en un ordre estrictament "
40"de nombres reals.\n" 37"creixent.\n"
41 38
42#, c-format 39#, c-format
43msgid "" 40msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
44"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n" 41msgstr "%s: No hi ha prou punts per encaixar-ho.\n"
45msgstr ""
46"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Han de ser nombres "
47"reals, però s'ha trobat algun NaN.\n"
48 42
49#, c-format 43#, c-format
50msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n" 44msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
51msgstr "" 45msgstr "%s: Problema amb 'flag' = %d\n"
52"%s: Els arguments d'entrada #%d i #%d tenen una mida incorrecta: Ha de tenir "
53"la mateixa mida.\n"
54 46
55#, c-format 47#, c-format
56msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n" 48msgid ""
49"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
50"%d.\n"
57msgstr "" 51msgstr ""
58"%s: L'argument d'entrada #%d tenen una mida incorrecta: Ha de ser un " 52"%s: Hi ha una incompatibilitat de mida entre els punts i els valors de la "
59"vector.\n" 53"taula a la dimensió %d.\n"
60 54
61#, c-format 55#, c-format
62msgid "" 56msgid ""
63"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' " 57"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or "
64"expected.\n" 58"%d.\n"
65msgstr "" 59msgstr ""
66"%s: L'argument d'entrada #%d un valor incorrecte: Ha de ser ''%s'', " 60"%s: Hi ha una incompatibilitat de mida entre els punts de la taula i els "
67"''%s'' o ''%s''.\n" 61"valors a la dimensió %d o %d.\n"
68 62
69#, c-format 63#, c-format
70msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n" 64msgid ""
65"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
71msgstr "" 66msgstr ""
72"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser ''%s'' o un " 67"%s: Hi ha una incompatibilitat de mida entre els punts de la taula i els "
73"nombre real.\n" 68"valors a la dimensió %d.\n"
74 69
75#, c-format 70#, c-format
76msgid "" 71msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n"
77"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 72msgstr "%s: Avís: Deficiència de rang a la matriu menor quadrada.\n"
78msgstr ""
79"%s: Els arguments d'entrada #%d, #%d i #%d tenen una mida incorrecta: Han de "
80"tenir la mateixa mida.\n"
81 73
82#, c-format 74#, c-format
83msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n" 75msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
76msgstr "%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte.\n"
77
78#, c-format
79msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
84msgstr "" 80msgstr ""
85"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un tlist " 81"%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte: Ha de ser entre %d i %d.\n"
86"%s.\n"
87 82
88#, c-format 83#, c-format
89msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n" 84msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
90msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d té valors incorrectes.\n" 85msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta.\n"
91 86
92#, c-format 87#, c-format
93msgid "" 88msgid ""
94"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size " 89"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
95"expected.\n" 90"expected.\n"
96msgstr "" 91msgstr ""
97"%s: Els arguments d'entrada #%d i #%d tenen una mida incorrecta: Han de ser " 92"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Ha de ser una "
98"vectors de la mateixa mida.\n" 93"hipermatriu real de dimensió 3.\n"
94
95#, c-format
96msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n"
97msgstr ""
98"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Punt final del "
99"pendent.\n"
99 100
100#, c-format 101#, c-format
101msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n" 102msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n"
102msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Ha de ser %s.\n" 103msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Ha de ser %s.\n"
103 104
104#, c-format 105#, c-format
105msgid "" 106msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n"
106"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
107"detected.\n"
108msgstr "" 107msgstr ""
109"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: No és (estrictament) " 108"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Han de ser dues files.\n"
110"creixent o s'ha detectat +-inf.\n"
111 109
112#, c-format 110#, c-format
113msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n" 111msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n"
114msgstr "" 112msgstr ""
115"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: El tipus '%s' és " 113"%s: L'argument d'entrada #%d tenen una mida incorrecta: Ha de ser un "
116"desconegut.\n" 114"vector.\n"
117 115
118#, c-format 116#, c-format
119msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n" 117msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n"
120msgstr "" 118msgstr ""
121"%s: Per a una spline fixa, heu de donar els punts finals del pendent.\n" 119"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Ha de ser una matriu o "
120"un vector.\n"
122 121
123#, c-format 122#, c-format
124msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n" 123msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n"
125msgstr "" 124msgstr ""
126"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Punt final del " 125"%s: Els arguments d'entrada #%d i #%d tenen una mida incorrecta: Ha de tenir "
127"pendent.\n" 126"la mateixa mida.\n"
128 127
129#, c-format 128#, c-format
130msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n" 129msgid ""
131msgstr "%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte.\n" 130"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
131msgstr ""
132"%s: Els arguments d'entrada #%d i #%d tenen una mida incorrecta: Han de "
133"tenir la mateixa mida.\n"
132 134
133#, c-format 135#, c-format
134msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n" 136msgid ""
137"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size "
138"expected.\n"
135msgstr "" 139msgstr ""
136"%s: El spline periòdic %s té un valor incorrecte: Ha de ser igual a %s.\n" 140"%s: Els arguments d'entrada #%d i #%d tenen una mida incorrecta: Han de ser "
141"vectors de la mateixa mida.\n"
137 142
138#, c-format 143#, c-format
139msgid "" 144msgid ""
140"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 145"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
141msgstr "" 146msgstr ""
142"%s: Els arguments d'entrada #%d i #%d tenen una mida incorrecta: Han de " 147"%s: Els arguments d'entrada #%d, #%d i #%d tenen una mida incorrecta: Han de "
143"tenir la mateixa mida.\n" 148"tenir la mateixa mida.\n"
144 149
145#, c-format 150#, c-format
151msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n"
152msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d, #%d o #%d té una mida incorrecta.\n"
153
154#, c-format
146msgid "" 155msgid ""
147"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d " 156"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d "
148"points.\n" 157"points.\n"
@@ -151,39 +160,52 @@ msgstr ""
151"han de tenir com a mínim %d punts.\n" 160"han de tenir com a mínim %d punts.\n"
152 161
153#, c-format 162#, c-format
154msgid "" 163msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n"
155"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
156"expected.\n"
157msgstr "" 164msgstr ""
158"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Ha de ser una " 165"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un tlist "
159"hipermatriu real de dimensió 3.\n" 166"%s.\n"
167
168#, c-format
169msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n"
170msgstr ""
171"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un vector "
172"de nombres reals.\n"
160 173
161#, c-format 174#, c-format
162msgid "" 175msgid ""
163"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n" 176"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' "
177"expected.\n"
164msgstr "" 178msgstr ""
165"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser un vector amb " 179"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser ''%s'', "
166"%d components.\n" 180"''%s'' o ''%s''.\n"
167 181
168#, c-format 182#, c-format
169msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n" 183msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n"
170msgstr "%s: Problema amb 'flag' = %d\n" 184msgstr ""
185"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser ''%s'' o un "
186"nombre real.\n"
171 187
172#, c-format 188#, c-format
173msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n" 189msgid ""
174msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d, #%d o #%d té una mida incorrecta.\n" 190"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
191"detected.\n"
192msgstr ""
193"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: No és (estrictament) "
194"creixent o s'ha detectat +-inf.\n"
175 195
176#, c-format 196#, c-format
177msgid "" 197msgid ""
178"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n" 198"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n"
179msgstr "" 199msgstr ""
180"%s: x i/o y no tenen un ordre estrictament creixent (o s'ha detectat +-inf)\n" 200"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Han de ser nombres "
201"reals, però s'ha trobat algun NaN.\n"
181 202
182#, c-format 203#, c-format
183msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n" 204msgid ""
205"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n"
184msgstr "" 206msgstr ""
185"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: El tipus '%s' no és " 207"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser un vector amb "
186"suportat.\n" 208"%d components.\n"
187 209
188#, c-format 210#, c-format
189msgid "" 211msgid ""
@@ -193,57 +215,35 @@ msgstr ""
193"tenir la mateixa mida.\n" 215"tenir la mateixa mida.\n"
194 216
195#, c-format 217#, c-format
196msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n" 218msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n"
197msgstr "%s: xyz ha de ser una matriu real de (n x 3) amb n >= 10\n" 219msgstr ""
198 220"%s: El spline periòdic %s té un valor incorrecte: Ha de ser igual a %s.\n"
199#, c-format
200msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
201msgstr "%s: Hi ha nodes duplicats o tots els nodes colineals (ier = %d).\n"
202
203#, c-format
204msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
205msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta.\n"
206
207#, c-format
208msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
209msgstr "%s: No hi ha prou punts per encaixar-ho.\n"
210 221
211#, c-format 222#, c-format
212msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n" 223msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n"
213msgstr "%s: Avís: Deficiència de rang a la matriu menor quadrada.\n" 224msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d té valors incorrectes.\n"
214 225
215#, c-format 226#, c-format
216msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n" 227msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n"
217msgstr "" 228msgstr ""
218"%s: La taula abscissae de dimensió %d no està en un ordre estrictament " 229"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: El tipus '%s' és "
219"creixent.\n" 230"desconegut.\n"
220
221#, c-format
222msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
223msgstr "%s: %s ha de ser una hipermatriu real de dimensió %d.\n"
224 231
225#, c-format 232#, c-format
226msgid "" 233msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n"
227"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
228"%d.\n"
229msgstr "" 234msgstr ""
230"%s: Hi ha una incompatibilitat de mida entre els punts i els valors de la " 235"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: El tipus '%s' no és "
231"taula a la dimensió %d.\n" 236"suportat.\n"
232 237
233#, c-format 238#, c-format
234msgid "" 239msgid ""
235"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n" 240"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n"
236msgstr "" 241msgstr ""
237"%s: Hi ha una incompatibilitat de mida entre els punts de la taula i els " 242"%s: x i/o y no tenen un ordre estrictament creixent (o s'ha detectat +-inf)\n"
238"valors a la dimensió %d.\n"
239 243
240#, c-format 244#, c-format
241msgid "" 245msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n"
242"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or " 246msgstr "%s: xyz ha de ser una matriu real de (n x 3) amb n >= 10\n"
243"%d.\n"
244msgstr ""
245"%s: Hi ha una incompatibilitat de mida entre els punts de la taula i els "
246"valors a la dimensió %d o %d.\n"
247 247
248#, c-format 248#, c-format
249msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n" 249msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n"
diff --git a/scilab/modules/interpolation/locales/de_DE/interpolation.po b/scilab/modules/interpolation/locales/de_DE/interpolation.po
index 54dcb60..7e4775e 100644
--- a/scilab/modules/interpolation/locales/de_DE/interpolation.po
+++ b/scilab/modules/interpolation/locales/de_DE/interpolation.po
@@ -14,219 +14,219 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n" 21msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
22msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: zwei Reihen erwartet.\n" 22msgstr "%s: %s muß eine reelle Hypermatrix der Dimension %d sein.\n"
23
24#, c-format
25msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
26msgstr ""
27"%s: falsche Anzahl von Eingangsargumenten: muß zwischen %d und %d liegen.\n"
28 23
29#, c-format 24#, c-format
30msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n" 25msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
31msgstr "" 26msgstr "%s: doppelte Knoten oder alle Knoten kolinear (ier = %d).\n"
32"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: Vektor oder Matrix erwartet.\n"
33 27
34#, c-format 28#, c-format
35msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n" 29msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n"
36msgstr "" 30msgstr ""
37"%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: Anordnung von reellen Zahlen " 31"%s: für eine geklammerte Spline, müssen Sie die Endpunkt-Steigungen "
38"erwartet.\n" 32"angeben.\n"
39 33
40#, c-format 34#, c-format
41msgid "" 35msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n"
42"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n" 36msgstr "%s: Matrix Abszisse der Dimension %d ist nicht stetig steigend.\n"
43msgstr ""
44"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: reelle Zahlen erwartet, aber "
45"einige Undefinite gefunden.\n"
46 37
47#, c-format 38#, c-format
48msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n" 39msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
49msgstr "" 40msgstr "%s: nicht genug Punkte, um zu passen.\n"
50"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d und #%d: gleiche Größe erwartet.\n"
51 41
52#, c-format 42#, c-format
53msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n" 43msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
54msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: Vektor erwartet.\n" 44msgstr "%s: Problem mit Kennzeichen = %d.\n"
55 45
56#, c-format 46#, c-format
57msgid "" 47msgid ""
58"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' " 48"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
59"expected.\n" 49"%d.\n"
60msgstr "" 50msgstr ""
61"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: '%s' oder '%s' oder '%s' " 51"%s: Größen-Inkompatiblität zwischen Koordinatenpunkten und Koordinatenwerten "
62"erwartet.\n" 52"in Dimension %d.\n"
63 53
64#, c-format 54#, c-format
65msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n" 55msgid ""
56"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or "
57"%d.\n"
66msgstr "" 58msgstr ""
67"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: '%s' oder reelle Zahl erwartet.\n" 59"%s: Größen Inkompatibilität zwischen Koordinatenpunkten und Werten in "
60"Dimension %d oder %d.\n"
68 61
69#, c-format 62#, c-format
70msgid "" 63msgid ""
71"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 64"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
72msgstr "" 65msgstr ""
73"%s: falsche Größe fr Eingangargument #%d:, #%d und #%d: gleiche Größe " 66"%s: Größen Inkompatibilitt zwischen Koordinatenpunkten und Werten in "
74"erwartet.\n" 67"Dimension %d.\n"
75 68
76#, c-format 69#, c-format
77msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n" 70msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n"
78msgstr "%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: %s tlist erwartet.\n" 71msgstr "%s: Warnung: Rang Defizit der letzten quadratischen Matrix.\n"
79 72
80#, c-format 73#, c-format
81msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n" 74msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
82msgstr "%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d.\n" 75msgstr "%s: Falsche Anzahl an Eingangsargumenten.\n"
83 76
84#, c-format 77#, c-format
85msgid "" 78msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
86"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size "
87"expected.\n"
88msgstr "" 79msgstr ""
89"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d und #%d: Vektor der gleichen " 80"%s: falsche Anzahl von Eingangsargumenten: muß zwischen %d und %d liegen.\n"
90"Größe erwartet.\n"
91 81
92#, c-format 82#, c-format
93msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n" 83msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
94msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: muß ein %s sein.\n" 84msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d.\n"
95 85
96#, c-format 86#, c-format
97msgid "" 87msgid ""
98"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf " 88"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
99"detected.\n" 89"expected.\n"
100msgstr "" 90msgstr ""
101"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: nicht (strikt) zunehmend oder +- " 91"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: eine reellwertige 3-dimensionale "
102"unendlich erwartet.\n" 92"Hypermatrix erwartet.\n"
103 93
104#, c-format 94#, c-format
105msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n" 95msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n"
106msgstr "%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: unbekannter '%s' Typ.\n" 96msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: Endpunkt Steigungen.\n"
107 97
108#, c-format 98#, c-format
109msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n" 99msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n"
110msgstr "" 100msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: muß ein %s sein.\n"
111"%s: für eine geklammerte Spline, müssen Sie die Endpunkt-Steigungen "
112"angeben.\n"
113 101
114#, c-format 102#, c-format
115msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n" 103msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n"
116msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: Endpunkt Steigungen.\n" 104msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: zwei Reihen erwartet.\n"
117 105
118#, c-format 106#, c-format
119msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n" 107msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n"
120msgstr "%s: Falsche Anzahl an Eingangsargumenten.\n" 108msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: Vektor erwartet.\n"
121 109
122#, c-format 110#, c-format
123msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n" 111msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n"
124msgstr "%s: falscher Wert für periodische Splines %s: muß gleich %s sein.\n" 112msgstr ""
113"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: Vektor oder Matrix erwartet.\n"
125 114
126#, c-format 115#, c-format
127msgid "" 116msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n"
128"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
129msgstr "" 117msgstr ""
130"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d und #%d: gleiche Größe erwartet.\n" 118"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d und #%d: gleiche Größe erwartet.\n"
131 119
132#, c-format 120#, c-format
133msgid "" 121msgid ""
134"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d " 122"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
135"points.\n"
136msgstr "" 123msgstr ""
137"%s: falsche Größe für Eingangsargumente: x,y und Z Koordinatenpunkte müssen " 124"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d und #%d: gleiche Größe erwartet.\n"
138"mindestens %d Punkte haben.\n"
139 125
140#, c-format 126#, c-format
141msgid "" 127msgid ""
142"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix " 128"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size "
143"expected.\n" 129"expected.\n"
144msgstr "" 130msgstr ""
145"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: eine reellwertige 3-dimensionale " 131"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d und #%d: Vektor der gleichen "
146"Hypermatrix erwartet.\n" 132"Größe erwartet.\n"
147 133
148#, c-format 134#, c-format
149msgid "" 135msgid ""
150"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n" 136"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
151msgstr "" 137msgstr ""
152"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: Vektor mit %d Komponenten " 138"%s: falsche Größe für Eingangargument #%d:, #%d und #%d: gleiche Größe "
153"erwartet.\n" 139"erwartet.\n"
154 140
155#, c-format 141#, c-format
156msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
157msgstr "%s: Problem mit Kennzeichen = %d.\n"
158
159#, c-format
160msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n" 142msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n"
161msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d, #%d oder #%d.\n" 143msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d, #%d oder #%d.\n"
162 144
163#, c-format 145#, c-format
164msgid "" 146msgid ""
165"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n" 147"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d "
148"points.\n"
166msgstr "" 149msgstr ""
167"%s: x und/oder y sind nicht stetig steigend (oder +- unendlich erkannt)\n" 150"%s: falsche Größe für Eingangsargumente: x,y und Z Koordinatenpunkte müssen "
151"mindestens %d Punkte haben.\n"
168 152
169#, c-format 153#, c-format
170msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n" 154msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n"
155msgstr "%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: %s tlist erwartet.\n"
156
157#, c-format
158msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n"
171msgstr "" 159msgstr ""
172"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: nicht unterstützter '%s' Typ.\n" 160"%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: Anordnung von reellen Zahlen "
161"erwartet.\n"
173 162
174#, c-format 163#, c-format
175msgid "" 164msgid ""
176"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 165"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' "
166"expected.\n"
177msgstr "" 167msgstr ""
178"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d und #%d: gleiche Größe erwartet.\n" 168"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: '%s' oder '%s' oder '%s' "
169"erwartet.\n"
179 170
180#, c-format 171#, c-format
181msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n" 172msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n"
182msgstr "%s: xyz muß eine (n,3) reellwertige Matrix mit n =>10 sein.\n" 173msgstr ""
174"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: '%s' oder reelle Zahl erwartet.\n"
183 175
184#, c-format 176#, c-format
185msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n" 177msgid ""
186msgstr "%s: doppelte Knoten oder alle Knoten kolinear (ier = %d).\n" 178"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
179"detected.\n"
180msgstr ""
181"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: nicht (strikt) zunehmend oder +- "
182"unendlich erwartet.\n"
187 183
188#, c-format 184#, c-format
189msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 185msgid ""
190msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d.\n" 186"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n"
187msgstr ""
188"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: reelle Zahlen erwartet, aber "
189"einige Undefinite gefunden.\n"
191 190
192#, c-format 191#, c-format
193msgid "%s: Not enought points for the fit.\n" 192msgid ""
194msgstr "%s: nicht genug Punkte, um zu passen.\n" 193"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n"
194msgstr ""
195"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: Vektor mit %d Komponenten "
196"erwartet.\n"
195 197
196#, c-format 198#, c-format
197msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n" 199msgid ""
198msgstr "%s: Warnung: Rang Defizit der letzten quadratischen Matrix.\n" 200"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
201msgstr ""
202"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d und #%d: gleiche Größe erwartet.\n"
199 203
200#, c-format 204#, c-format
201msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n" 205msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n"
202msgstr "%s: Matrix Abszisse der Dimension %d ist nicht stetig steigend.\n" 206msgstr "%s: falscher Wert für periodische Splines %s: muß gleich %s sein.\n"
203 207
204#, c-format 208#, c-format
205msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n" 209msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n"
206msgstr "%s: %s muß eine reelle Hypermatrix der Dimension %d sein.\n" 210msgstr "%s: falscher Wert r Eingangsargument #%d.\n"
207 211
208#, c-format 212#, c-format
209msgid "" 213msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n"
210"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension " 214msgstr "%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: unbekannter '%s' Typ.\n"
211"%d.\n"
212msgstr ""
213"%s: Größen-Inkompatiblität zwischen Koordinatenpunkten und Koordinatenwerten "
214"in Dimension %d.\n"
215 215
216#, c-format 216#, c-format
217msgid "" 217msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n"
218"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
219msgstr "" 218msgstr ""
220"%s: Größen Inkompatibilität zwischen Koordinatenpunkten und Werten in " 219"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: nicht unterstützter '%s' Typ.\n"
221"Dimension %d.\n"
222 220
223#, c-format 221#, c-format
224msgid "" 222msgid ""
225"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or " 223"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n"
226"%d.\n"
227msgstr "" 224msgstr ""
228"%s: Größen Inkompatibilität zwischen Koordinatenpunkten und Werten in " 225"%s: x und/oder y sind nicht stetig steigend (oder +- unendlich erkannt)\n"
229"Dimension %d oder %d.\n" 226
227#, c-format
228msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n"
229msgstr "%s: xyz muß eine (n,3) reellwertige Matrix mit n =>10 sein.\n"
230 230
231#, c-format 231#, c-format
232msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n" 232msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n"
diff --git a/scilab/modules/interpolation/locales/es_ES/interpolation.po b/scilab/modules/interpolation/locales/es_ES/interpolation.po
index 61eabd7..31fcb3a 100644
--- a/scilab/modules/interpolation/locales/es_ES/interpolation.po
+++ b/scilab/modules/interpolation/locales/es_ES/interpolation.po
@@ -14,128 +14,140 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n" 21msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
22msgstr "" 22msgstr "%s: %s debe ser una hipermatriz de dimensión %d.\n"
23"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaban dos filas.\n"
24 23
25#, c-format 24#, c-format
26msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n" 25msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
27msgstr "" 26msgstr "%s: Nodos duplicados o todos los nodos colineales (ier = %d).\n"
28"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Deben ser entre %d y %d.\n"
29 27
30#, c-format 28#, c-format
31msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n" 29msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n"
32msgstr "" 30msgstr "%s: Para una spline fija, debe dar los puntos finales pendientes.\n"
33"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un vector o "
34"una matriz.\n"
35 31
36#, c-format 32#, c-format
37msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n" 33msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n"
38msgstr "" 34msgstr ""
39"%s: Tipo incorrecto de argumento de entrada #%d: Se esperaba un arreglo de " 35"%s: Grilla abscisa de dimensión %d no está en orden estrictamente "
40"reales.\n" 36"creciente.\n"
41 37
42#, c-format 38#, c-format
43msgid "" 39msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
44"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n" 40msgstr "%s: No hay suficientes puntos para el ajuste.\n"
45msgstr ""
46"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un real, pero "
47"se encontró NaN.\n"
48 41
49#, c-format 42#, c-format
50msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n" 43msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
51msgstr "" 44msgstr "%s: Problema con la 'bandera' = %d\n"
52"%s: Tamaño incorrecto de los argumentos de entrada #%d y #%d: Se los "
53"esperaba del mismo tamaño.\n"
54 45
55#, c-format 46#, c-format
56msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n" 47msgid ""
48"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
49"%d.\n"
57msgstr "" 50msgstr ""
58"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un vector.\n" 51"%s: Tamaño incompatible entre los puntos de la grilla y los valores de la "
52"grilla en la dimensión %d.\n"
59 53
60#, c-format 54#, c-format
61msgid "" 55msgid ""
62"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' " 56"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or "
63"expected.\n" 57"%d.\n"
64msgstr "" 58msgstr ""
65"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba \"%s\" o " 59"%s: Tamaño incompatible entre los puntos de la grilla y los valores en la "
66"\"%s\" o \"%s\".\n" 60"dimensión %d o %d.\n"
67 61
68#, c-format 62#, c-format
69msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n" 63msgid ""
64"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
70msgstr "" 65msgstr ""
71"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba \"%s\" o un " 66"%s: Tamaño incompatible entre los puntos de la grilla y los valores en la "
72"real.\n" 67"dimensión %d.\n"
73 68
74#, c-format 69#, c-format
75msgid "" 70msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n"
76"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 71msgstr "%s: Advertencia: Deficiencia de rango de la menor matriz cuadrada.\n"
77msgstr ""
78"%s: Tamaño incorrecto de los argumentos de entrada #%d, #%d y #%d: Se "
79"esperaban del mismo tamaño.\n"
80 72
81#, c-format 73#, c-format
82msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n" 74msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
75msgstr "%s: Número incorrecto de argumento(s) de entrada.\n"
76
77#, c-format
78msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
83msgstr "" 79msgstr ""
84"%s: Tipo incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba %s tlist .\n" 80"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Deben ser entre %d y %d.\n"
85 81
86#, c-format 82#, c-format
87msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n" 83msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
88msgstr "%s: Valores incorrectos del argumentos de entrada #%d.\n" 84msgstr "%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d.\n"
89 85
90#, c-format 86#, c-format
91msgid "" 87msgid ""
92"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size " 88"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
93"expected.\n" 89"expected.\n"
94msgstr "" 90msgstr ""
95"%s: Tamaño incorrecto de los argumentos de entrada #%d y #%d: Se esperaban " 91"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba una "
96"vectores del mismo tamaño.\n" 92"hipermatriz real de dimensión 3.\n"
93
94#, c-format
95msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n"
96msgstr ""
97"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Puntos finales "
98"pendientes.\n"
97 99
98#, c-format 100#, c-format
99msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n" 101msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n"
100msgstr "%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Debe ser %s.\n" 102msgstr "%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Debe ser %s.\n"
101 103
102#, c-format 104#, c-format
103msgid "" 105msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n"
104"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
105"detected.\n"
106msgstr "" 106msgstr ""
107"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: No es (estrictamente) " 107"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaban dos filas.\n"
108"creciente o se detecto +- .\n"
109 108
110#, c-format 109#, c-format
111msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n" 110msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n"
112msgstr "" 111msgstr ""
113"%s: Valores incorrecto del argumento de entrada #%d: Tipo '%s' desconocido.\n" 112"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un vector.\n"
114 113
115#, c-format 114#, c-format
116msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n" 115msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n"
117msgstr "%s: Para una spline fija, debe dar los puntos finales pendientes.\n" 116msgstr ""
117"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un vector o "
118"una matriz.\n"
118 119
119#, c-format 120#, c-format
120msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n" 121msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n"
121msgstr "" 122msgstr ""
122"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Puntos finales " 123"%s: Tamaño incorrecto de los argumentos de entrada #%d y #%d: Se los "
123"pendientes.\n" 124"esperaba del mismo tamaño.\n"
124 125
125#, c-format 126#, c-format
126msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n" 127msgid ""
127msgstr "%s: Número incorrecto de argumento(s) de entrada.\n" 128"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
129msgstr ""
130"%s: Tamaño incorrecto de los argumentos de entrada #%d y #%d: Se los "
131"esperaba del mismo tamaño.\n"
128 132
129#, c-format 133#, c-format
130msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n" 134msgid ""
131msgstr "%s: Valor incorrecto del spline periodico %s: Debe ser igual a %s.\n" 135"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size "
136"expected.\n"
137msgstr ""
138"%s: Tamaño incorrecto de los argumentos de entrada #%d y #%d: Se esperaban "
139"vectores del mismo tamaño.\n"
132 140
133#, c-format 141#, c-format
134msgid "" 142msgid ""
135"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 143"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
136msgstr "" 144msgstr ""
137"%s: Tamaño incorrecto de los argumentos de entrada #%d y #%d: Se los " 145"%s: Tamaño incorrecto de los argumentos de entrada #%d, #%d y #%d: Se "
138"esperaba del mismo tamaño.\n" 146"esperaban del mismo tamaño.\n"
147
148#, c-format
149msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n"
150msgstr "%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d, #%d o #%d.\n"
139 151
140#, c-format 152#, c-format
141msgid "" 153msgid ""
@@ -146,39 +158,51 @@ msgstr ""
146"tener al menos %d puntos.\n" 158"tener al menos %d puntos.\n"
147 159
148#, c-format 160#, c-format
149msgid "" 161msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n"
150"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
151"expected.\n"
152msgstr "" 162msgstr ""
153"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba una " 163"%s: Tipo incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba %s tlist .\n"
154"hipermatriz real de dimensión 3.\n" 164
165#, c-format
166msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n"
167msgstr ""
168"%s: Tipo incorrecto de argumento de entrada #%d: Se esperaba un arreglo de "
169"reales.\n"
155 170
156#, c-format 171#, c-format
157msgid "" 172msgid ""
158"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n" 173"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' "
174"expected.\n"
159msgstr "" 175msgstr ""
160"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un vector con " 176"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba \"%s\" o "
161"%d componentes.\n" 177"\"%s\" o \"%s\".\n"
162 178
163#, c-format 179#, c-format
164msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n" 180msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n"
165msgstr "%s: Problema con la 'bandera' = %d\n" 181msgstr ""
182"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba \"%s\" o un "
183"real.\n"
166 184
167#, c-format 185#, c-format
168msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n" 186msgid ""
169msgstr "%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d, #%d o #%d.\n" 187"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
188"detected.\n"
189msgstr ""
190"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: No es (estrictamente) "
191"creciente o se detecto +- .\n"
170 192
171#, c-format 193#, c-format
172msgid "" 194msgid ""
173"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n" 195"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n"
174msgstr "" 196msgstr ""
175"%s: x y/o y no están en orden estrictamente crecientes (o de detectó +-)\n" 197"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un real, pero "
198"se encontró NaN.\n"
176 199
177#, c-format 200#, c-format
178msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n" 201msgid ""
202"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n"
179msgstr "" 203msgstr ""
180"%s: Valores incorrecto del argumento de entrada #%d: Tipo '%s' no " 204"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un vector con "
181"soportado.\n" 205"%d componentes.\n"
182 206
183#, c-format 207#, c-format
184msgid "" 208msgid ""
@@ -188,57 +212,33 @@ msgstr ""
188"del mismo tamaño.\n" 212"del mismo tamaño.\n"
189 213
190#, c-format 214#, c-format
191msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n" 215msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n"
192msgstr "%s: xyz debe ser una matriz real (n,3) con n >= 10\n" 216msgstr "%s: Valor incorrecto del spline periodico %s: Debe ser igual a %s.\n"
193
194#, c-format
195msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
196msgstr "%s: Nodos duplicados o todos los nodos colineales (ier = %d).\n"
197
198#, c-format
199msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
200msgstr "%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d.\n"
201
202#, c-format
203msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
204msgstr "%s: No hay suficientes puntos para el ajuste.\n"
205 217
206#, c-format 218#, c-format
207msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n" 219msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n"
208msgstr "%s: Advertencia: Deficiencia de rango de la menor matriz cuadrada.\n" 220msgstr "%s: Valores incorrectos del argumentos de entrada #%d.\n"
209 221
210#, c-format 222#, c-format
211msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n" 223msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n"
212msgstr "" 224msgstr ""
213"%s: Grilla abscisa de dimensión %d no está en orden estrictamente " 225"%s: Valores incorrecto del argumento de entrada #%d: Tipo '%s' desconocido.\n"
214"creciente.\n"
215
216#, c-format
217msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
218msgstr "%s: %s debe ser una hipermatriz de dimensión %d.\n"
219 226
220#, c-format 227#, c-format
221msgid "" 228msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n"
222"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
223"%d.\n"
224msgstr "" 229msgstr ""
225"%s: Tamaño incompatible entre los puntos de la grilla y los valores de la " 230"%s: Valores incorrecto del argumento de entrada #%d: Tipo '%s' no "
226"grilla en la dimensión %d.\n" 231"soportado.\n"
227 232
228#, c-format 233#, c-format
229msgid "" 234msgid ""
230"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n" 235"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n"
231msgstr "" 236msgstr ""
232"%s: Tamaño incompatible entre los puntos de la grilla y los valores en la " 237"%s: x y/o y no están en orden estrictamente crecientes (o de detectó +-)\n"
233"dimensión %d.\n"
234 238
235#, c-format 239#, c-format
236msgid "" 240msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n"
237"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or " 241msgstr "%s: xyz debe ser una matriz real (n,3) con n >= 10\n"
238"%d.\n"
239msgstr ""
240"%s: Tamaño incompatible entre los puntos de la grilla y los valores en la "
241"dimensión %d o %d.\n"
242 242
243#, c-format 243#, c-format
244msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n" 244msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n"
diff --git a/scilab/modules/interpolation/locales/fr_FR/interpolation.po b/scilab/modules/interpolation/locales/fr_FR/interpolation.po
index 8467d29..fb236f0 100644
--- a/scilab/modules/interpolation/locales/fr_FR/interpolation.po
+++ b/scilab/modules/interpolation/locales/fr_FR/interpolation.po
@@ -14,125 +14,120 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n" 21msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
22msgstr "" 22msgstr "%s: %s doit être une hypermatrice réelle à %d dimensions.\n"
23"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Deux lignes "
24"attendues.\n"
25 23
26#, c-format 24#, c-format
27msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n" 25msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
28msgstr "" 26msgstr ""
29"%s: Mauvais nombre d'arguments en entrée: Doit tre entre %d et %d.\n" 27"%s: Noeuds dupliqués ou tous les noeuds sont colinaires (ier = %d).\n"
30 28
31#, c-format 29#, c-format
32msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n" 30msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n"
33msgstr "" 31msgstr ""
34"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée %d: Vecteur ou matrice " 32"%s: Pour une spline encastrée, vous devez donner les pentes du dernier "
35"attendu.\n" 33"points.\n"
36 34
37#, c-format 35#, c-format
38msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n" 36msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n"
39msgstr "" 37msgstr ""
40"%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée n° %d: Un tableau de réels " 38"%s: Les abscisses de la dimension %d ne sont pas en ordre strictement "
41"attendu.\n" 39"croissant.\n"
42 40
43#, c-format 41#, c-format
44msgid "" 42msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
45"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n" 43msgstr "%s: Pas assez de points pour l'ajustement.\n"
46msgstr ""
47"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: Des réels attendus, mais "
48"quelques NaN trouvés.\n"
49 44
50#, c-format 45#, c-format
51msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n" 46msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
52msgstr "" 47msgstr "%s: Problème avec 'flag' = %d\n"
53"%s: Mauvaise dimension pour les arguments d'entrée n° %d et n° %d: La même "
54"taille est attendue.\n"
55 48
56#, c-format 49#, c-format
57msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n" 50msgid ""
51"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
52"%d.\n"
58msgstr "" 53msgstr ""
59"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Vecteur attendu.\n" 54"%s: Incompatibilité de dimension entre les points de la grille et les "
55"valeurs de la grille sur la dimension %d.\n"
60 56
61#, c-format 57#, c-format
62msgid "" 58msgid ""
63"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' " 59"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or "
64"expected.\n" 60"%d.\n"
65msgstr "" 61msgstr ""
66"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée %d: ''%s'' ou ''%s'' ou " 62"%s: Incompatibilité entre les points de la grille et les valeurs suivant la "
67"''%s'' attendu.\n" 63"dimension %d ou %d.\n"
68 64
69#, c-format 65#, c-format
70msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n" 66msgid ""
67"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
71msgstr "" 68msgstr ""
72"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: ''%s'' ou un réel " 69"%s: Incompatibilité de dimension entre les points et les valeurs de la "
73"attendu.\n" 70"grille sur la dimension %d.\n"
74 71
75#, c-format 72#, c-format
76msgid "" 73msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n"
77"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
78msgstr "" 74msgstr ""
79"%s: Mauvaise dimension pour les arguments d'entrée n° %d, n° %d et n° %d: La " 75"%s: Attention: Déficience du Rang de la matrice des moindres carrés.\n"
80"même dimension est attendue.\n"
81 76
82#, c-format 77#, c-format
83msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n" 78msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
84msgstr "%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée n° %d: %s tlist attendu.\n" 79msgstr "%s : Mauvais nombre d'argument(s) en entrée.\n"
85 80
86#, c-format 81#, c-format
87msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n" 82msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
88msgstr "%s: Mauvaises valeurs pour l'argument d'entrée n° %d.\n" 83msgstr ""
84"%s: Mauvais nombre d'arguments en entrée: Doit être entre %d et %d.\n"
85
86#, c-format
87msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
88msgstr "%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d.\n"
89 89
90#, c-format 90#, c-format
91msgid "" 91msgid ""
92"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size " 92"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
93"expected.\n" 93"expected.\n"
94msgstr "" 94msgstr ""
95"%s: Mauvaise dimension pour les arguments d'entrée n° %d et n° %d: Des " 95"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Une hypermatrice "
96"vecteurs de mme taille sont attendus.\n" 96"relle à 3 dimensions attendue.\n"
97 97
98#, c-format 98#, c-format
99msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n" 99msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n"
100msgstr "" 100msgstr ""
101"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Doit être %s.\n" 101"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Pentes du point "
102"terminal.\n"
102 103
103#, c-format 104#, c-format
104msgid "" 105msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n"
105"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
106"detected.\n"
107msgstr "" 106msgstr ""
108"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: Pas (strictement) " 107"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Doit être %s.\n"
109"croissant ou +-inf détecté.\n"
110 108
111#, c-format 109#, c-format
112msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n" 110msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n"
113msgstr "" 111msgstr ""
114"%s: Mauvaise valeurs pour l'argument d'entrée n° %d: Type '%s' inconnu.\n" 112"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Deux lignes "
113"attendues.\n"
115 114
116#, c-format 115#, c-format
117msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n" 116msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n"
118msgstr "" 117msgstr ""
119"%s: Pour une spline encastrée, vous devez donner les pentes du dernier " 118"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Vecteur attendu.\n"
120"points.\n"
121 119
122#, c-format 120#, c-format
123msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n" 121msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n"
124msgstr "" 122msgstr ""
125"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Pentes du point " 123"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Vecteur ou matrice "
126"terminal.\n" 124"attendu.\n"
127
128#, c-format
129msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
130msgstr "%s : Mauvais nombre d'argument(s) en entrée.\n"
131 125
132#, c-format 126#, c-format
133msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n" 127msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n"
134msgstr "" 128msgstr ""
135"%s: Mauvaise valeur pour une spline périodique %s: Doit être égal à %s.\n" 129"%s: Mauvaise dimension pour les arguments d'entrée n° %d et n° %d: La même "
130"taille est attendue.\n"
136 131
137#, c-format 132#, c-format
138msgid "" 133msgid ""
@@ -143,30 +138,18 @@ msgstr ""
143 138
144#, c-format 139#, c-format
145msgid "" 140msgid ""
146"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d " 141"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size "
147"points.\n"
148msgstr ""
149"%s: Mauvaise dimension pour les arguments d'entrée: les grilles suivants x, "
150"y et z doivent avoir au moins %d points.\n"
151
152#, c-format
153msgid ""
154"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
155"expected.\n" 142"expected.\n"
156msgstr "" 143msgstr ""
157"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Une hypermatrice " 144"%s: Mauvaise dimension pour les arguments d'entrée n° %d et n° %d: Des "
158"elle à 3 dimensions attendue.\n" 145"vecteurs de même taille sont attendus.\n"
159 146
160#, c-format 147#, c-format
161msgid "" 148msgid ""
162"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n" 149"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
163msgstr "" 150msgstr ""
164"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: Un vecteur avec %d " 151"%s: Mauvaise dimension pour les arguments d'entrée n° %d, n° %d et n° %d: La "
165"composante est attendu.\n" 152"même dimension est attendue.\n"
166
167#, c-format
168msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
169msgstr "%s: Problème avec 'flag' = %d\n"
170 153
171#, c-format 154#, c-format
172msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n" 155msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n"
@@ -175,78 +158,95 @@ msgstr ""
175 158
176#, c-format 159#, c-format
177msgid "" 160msgid ""
178"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n" 161"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d "
162"points.\n"
179msgstr "" 163msgstr ""
180"%s: x et/ou y ne sont pas rangés dans un ordre strictement croissant (ou +-" 164"%s: Mauvaise dimension pour les arguments d'entrée: les grilles suivants x, "
181"inf détecté)\n" 165"y et z doivent avoir au moins %d points.\n"
182 166
183#, c-format 167#, c-format
184msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n" 168msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n"
169msgstr "%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée n° %d: %s tlist attendu.\n"
170
171#, c-format
172msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n"
185msgstr "" 173msgstr ""
186"%s: Mauvaise valeurs pour l'argument d'entrée n° %d: Type '%s' non " 174"%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée n° %d: Un tableau de réels "
187"supporté.\n" 175"attendu.\n"
188 176
189#, c-format 177#, c-format
190msgid "" 178msgid ""
191"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 179"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' "
180"expected.\n"
192msgstr "" 181msgstr ""
193"%s: Mauvaise valeur pour les arguments d'entrée n° %d et %d: Même " 182"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: ''%s'' ou ''%s'' ou "
194"dimensions attendue.\n" 183"''%s'' attendu.\n"
195 184
196#, c-format 185#, c-format
197msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n" 186msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n"
198msgstr "%s: xyz doit être une (n,3) matrice réelle avec n >= 10\n" 187msgstr ""
188"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: ''%s'' ou un réel "
189"attendu.\n"
199 190
200#, c-format 191#, c-format
201msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n" 192msgid ""
193"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
194"detected.\n"
202msgstr "" 195msgstr ""
203"%s: Noeuds dupliqués ou tous les noeuds sont colinéaires (ier = %d).\n" 196"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: Pas (strictement) "
197"croissant ou +-inf détecté.\n"
204 198
205#, c-format 199#, c-format
206msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 200msgid ""
207msgstr "%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d.\n" 201"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n"
202msgstr ""
203"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: Des réels attendus, mais "
204"quelques NaN trouvés.\n"
208 205
209#, c-format 206#, c-format
210msgid "%s: Not enought points for the fit.\n" 207msgid ""
211msgstr "%s: Pas assez de points pour l'ajustement.\n" 208"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n"
209msgstr ""
210"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: Un vecteur avec %d "
211"composante est attendu.\n"
212 212
213#, c-format 213#, c-format
214msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n" 214msgid ""
215"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
215msgstr "" 216msgstr ""
216"%s: Attention: Déficience du Rang de la matrice des moindres carrés.\n" 217"%s: Mauvaise valeur pour les arguments d'entrée n° %d et n° %d: Même "
218"dimensions attendue.\n"
217 219
218#, c-format 220#, c-format
219msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n" 221msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n"
220msgstr "" 222msgstr ""
221"%s: Les abscisses de la dimension %d ne sont pas en ordre strictement " 223"%s: Mauvaise valeur pour une spline périodique %s: Doit être égal à %s.\n"
222"croissant.\n"
223 224
224#, c-format 225#, c-format
225msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n" 226msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n"
226msgstr "%s: %s doit être une hypermatrice réelle à %d dimensions.\n" 227msgstr "%s: Mauvaises valeurs pour l'argument d'entrée %d.\n"
227 228
228#, c-format 229#, c-format
229msgid "" 230msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n"
230"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
231"%d.\n"
232msgstr "" 231msgstr ""
233"%s: Incompatibilité de dimension entre les points de la grille et les " 232"%s: Mauvaise valeurs pour l'argument d'entrée n° %d: Type '%s' inconnu.\n"
234"valeurs de la grille sur la dimension %d.\n"
235 233
236#, c-format 234#, c-format
237msgid "" 235msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n"
238"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
239msgstr "" 236msgstr ""
240"%s: Incompatibilité de dimension entre les points et les valeurs de la " 237"%s: Mauvaise valeurs pour l'argument d'ente %d: Type '%s' non "
241"grille sur la dimension %d.\n" 238"supporté.\n"
242 239
243#, c-format 240#, c-format
244msgid "" 241msgid ""
245"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or " 242"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n"
246"%d.\n"
247msgstr "" 243msgstr ""
248"%s: Incompatibilité entre les points de la grille et les valeurs suivant la " 244"%s: x et/ou y ne sont pas rangés dans un ordre strictement croissant (ou +-"
249"dimension %d ou %d.\n" 245"inf détecté)\n"
246
247#, c-format
248msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n"
249msgstr "%s: xyz doit être une (n,3) matrice réelle avec n >= 10\n"
250 250
251#, c-format 251#, c-format
252msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n" 252msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n"
diff --git a/scilab/modules/interpolation/locales/it_IT/interpolation.po b/scilab/modules/interpolation/locales/it_IT/interpolation.po
index 36c7e72..b8929a7 100644
--- a/scilab/modules/interpolation/locales/it_IT/interpolation.po
+++ b/scilab/modules/interpolation/locales/it_IT/interpolation.po
@@ -14,130 +14,121 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n" 21msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
22msgstr "" 22msgstr "%s: %s deve essere una ipermatrice reale %d-dimensionale\n"
23"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una grandezza sbagliata: erano attese due "
24"righe.\n"
25 23
26#, c-format 24#, c-format
27msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n" 25msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
28msgstr "" 26msgstr "%s: Tutti i nodi sono doppioni o collineari (ier = %d).\n"
29"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: deve essere tra %d e "
30"%d.\n"
31 27
32#, c-format 28#, c-format
33msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n" 29msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n"
34msgstr "" 30msgstr ""
35"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una dimensione sbagliata: era atteso un " 31"%s: Per una spline bloccata,occorre fornire la pendenza degli estremi.\n"
36"vettore o una matrice.\n"
37 32
38#, c-format 33#, c-format
39msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n" 34msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n"
40msgstr "" 35msgstr ""
41"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era atteso un array di " 36"%s: Le ascisse della griglia di dim. %d non sono proprio in ordine "
42"reali.\n" 37"crescente\n"
43 38
44#, c-format 39#, c-format
45msgid "" 40msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
46"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n" 41msgstr "%s: Non ci sono punti sufficienti per il modello.\n"
47msgstr ""
48"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: erano attesi dei "
49"reali, ma sono stati trovati alcuni NaN.\n"
50 42
51#, c-format 43#, c-format
52msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n" 44msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
53msgstr "" 45msgstr "%s: C'è un problema con \"flag\" = %d\n"
54"%s: Gli argomenti in ingresso #%d e #%d hanno una dimensione sbagliata: era "
55"attesa la stessa dimensione.\n"
56 46
57#, c-format 47#, c-format
58msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n" 48msgid ""
49"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
50"%d.\n"
59msgstr "" 51msgstr ""
60"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una dimensione sbagliata: era atteso un " 52"%s: C'è incompatibilità di grandezza tra i punti della griglia e i valori "
61"vettore.\n" 53"della griglia nella dimensione %d.\n"
62 54
63#, c-format 55#, c-format
64msgid "" 56msgid ""
65"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' " 57"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or "
66"expected.\n" 58"%d.\n"
67msgstr "" 59msgstr ""
68"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso \"%s\" o " 60"%s: C'è incompatibilità di grandezza tra i punti e i valori della griglia "
69"\"%s\" o \"%s\".\n" 61"nella dimensione %d o in quella %d.\n"
70 62
71#, c-format 63#, c-format
72msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n" 64msgid ""
65"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
73msgstr "" 66msgstr ""
74"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso \"%s\" o " 67"%s: C'è incompatibilità di grandezza tra i punti e i valori della griglia "
75"un numero reale.\n" 68"nella dimensione %d.\n"
76 69
77#, c-format 70#, c-format
78msgid "" 71msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n"
79"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
80msgstr "" 72msgstr ""
81"%s: Gli argomenti in ingresso #%d,#%d e #%d hanno una grandezza errata: " 73"%s: Attenzione: C'è una insufficienza di rango della più piccola matrice "
82"erano attese le stesse dimensioni.\n" 74"quadrata.\n"
83 75
84#, c-format 76#, c-format
85msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n" 77msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
78msgstr "%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato.\n"
79
80#, c-format
81msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
86msgstr "" 82msgstr ""
87"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era attesa una tlist " 83"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: deve essere tra %d e "
88"%s.\n" 84"%d.\n"
89 85
90#, c-format 86#, c-format
91msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n" 87msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
92msgstr "%s: L'argomento in ingresso #%d ha dei valori sbagliati.\n" 88msgstr "%s: L'argomento in ingresso #%d ha una dimensione sbagliata.\n"
93 89
94#, c-format 90#, c-format
95msgid "" 91msgid ""
96"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size " 92"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
97"expected.\n" 93"expected.\n"
98msgstr "" 94msgstr ""
99"%s: Gli argomenti in ingresso #%d e #%d hanno una grandezza sbagliata: erano " 95"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una grandezza sbagliata: era attesa una "
100"attesi dei vettori della stessa dimensione.\n" 96"ipermatrice reale 3-dimensionale.\n"
101 97
102#, c-format 98#, c-format
103msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n" 99msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n"
104msgstr "" 100msgstr ""
105"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una grandezza sbagliata: deve essere %s.\n" 101"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una grandezza sbagliata: le pendenze agli "
102"estremi.\n"
106 103
107#, c-format 104#, c-format
108msgid "" 105msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n"
109"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
110"detected.\n"
111msgstr "" 106msgstr ""
112"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: non è (strettamente) " 107"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una grandezza sbagliata: deve essere %s.\n"
113"crescente o è stato trovato +-inf.\n"
114 108
115#, c-format 109#, c-format
116msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n" 110msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n"
117msgstr "" 111msgstr ""
118"%s: L'argomento in ingresso #%d ha dei valori errati: il tipo ''%s'' è " 112"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una grandezza sbagliata: erano attese due "
119"sconosciuto.\n" 113"righe.\n"
120 114
121#, c-format 115#, c-format
122msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n" 116msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n"
123msgstr "" 117msgstr ""
124"%s: Per una spline bloccata,occorre fornire la pendenza degli estremi.\n" 118"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una dimensione sbagliata: era atteso un "
119"vettore.\n"
125 120
126#, c-format 121#, c-format
127msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n" 122msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n"
128msgstr "" 123msgstr ""
129"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una grandezza sbagliata: le pendenze agli " 124"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una dimensione sbagliata: era atteso un "
130"estremi.\n" 125"vettore o una matrice.\n"
131
132#, c-format
133msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
134msgstr "%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato.\n"
135 126
136#, c-format 127#, c-format
137msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n" 128msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n"
138msgstr "" 129msgstr ""
139"%s: Il valore per la spline periodica %s è sbagliato: deve essere uguale a " 130"%s: Gli argomenti in ingresso #%d e #%d hanno una dimensione sbagliata: era "
140"%s.\n" 131"attesa la stessa dimensione.\n"
141 132
142#, c-format 133#, c-format
143msgid "" 134msgid ""
@@ -148,30 +139,18 @@ msgstr ""
148 139
149#, c-format 140#, c-format
150msgid "" 141msgid ""
151"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d " 142"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size "
152"points.\n"
153msgstr ""
154"%s: Gli argomenti in ingresso hanno una grandezza sbagliata: le griglie x,y "
155"e z devono avere almeno %d punti.\n"
156
157#, c-format
158msgid ""
159"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
160"expected.\n" 143"expected.\n"
161msgstr "" 144msgstr ""
162"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una grandezza sbagliata: era attesa una " 145"%s: Gli argomenti in ingresso #%d e #%d hanno una grandezza sbagliata: erano "
163"ipermatrice reale 3-dimensionale.\n" 146"attesi dei vettori della stessa dimensione.\n"
164 147
165#, c-format 148#, c-format
166msgid "" 149msgid ""
167"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n" 150"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
168msgstr "" 151msgstr ""
169"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso un " 152"%s: Gli argomenti in ingresso #%d,#%d e #%d hanno una grandezza errata: "
170"vettore con %d componenti.\n" 153"erano attese le stesse dimensioni.\n"
171
172#, c-format
173msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
174msgstr "%s: C'è un problema con \"flag\" = %d\n"
175 154
176#, c-format 155#, c-format
177msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n" 156msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n"
@@ -180,78 +159,99 @@ msgstr ""
180 159
181#, c-format 160#, c-format
182msgid "" 161msgid ""
183"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n" 162"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d "
163"points.\n"
184msgstr "" 164msgstr ""
185"%s: x e/o y non sono in ordine strettamente crescente (o è stato trovato +-" 165"%s: Gli argomenti in ingresso hanno una grandezza sbagliata: le griglie x,y "
186"inf)\n" 166"e z devono avere almeno %d punti.\n"
187 167
188#, c-format 168#, c-format
189msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n" 169msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n"
190msgstr "" 170msgstr ""
191"%s: L'argomento in ingresso #%d ha dei valori errati: il tipo ''%s'' non è " 171"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era attesa una tlist "
192"supportato.\n" 172"%s.\n"
173
174#, c-format
175msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n"
176msgstr ""
177"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era atteso un array di "
178"reali.\n"
193 179
194#, c-format 180#, c-format
195msgid "" 181msgid ""
196"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 182"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' "
183"expected.\n"
197msgstr "" 184msgstr ""
198"%s: Gli argomenti in ingresso #%d e #%d hanno un valore sbagliato: erano " 185"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso \"%s\" o "
199"attese le stesse dimensioni.\n" 186"\"%s\" o \"%s\".\n"
200 187
201#, c-format 188#, c-format
202msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n" 189msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n"
203msgstr "%s: xyz devono essere una matrice reale del tipo (n,3) con n >= 10\n" 190msgstr ""
191"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso \"%s\" o "
192"un numero reale.\n"
204 193
205#, c-format 194#, c-format
206msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n" 195msgid ""
207msgstr "%s: Tutti i nodi sono doppioni o collineari (ier = %d).\n" 196"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
197"detected.\n"
198msgstr ""
199"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: non è (strettamente) "
200"crescente o è stato trovato +-inf.\n"
208 201
209#, c-format 202#, c-format
210msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 203msgid ""
211msgstr "%s: L'argomento in ingresso #%d ha una dimensione sbagliata.\n" 204"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n"
205msgstr ""
206"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: erano attesi dei "
207"reali, ma sono stati trovati alcuni NaN.\n"
212 208
213#, c-format 209#, c-format
214msgid "%s: Not enought points for the fit.\n" 210msgid ""
215msgstr "%s: Non ci sono punti sufficienti per il modello.\n" 211"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n"
212msgstr ""
213"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso un "
214"vettore con %d componenti.\n"
216 215
217#, c-format 216#, c-format
218msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n" 217msgid ""
218"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
219msgstr "" 219msgstr ""
220"%s: Attenzione: C'è una insufficienza di rango della più piccola matrice " 220"%s: Gli argomenti in ingresso #%d e #%d hanno un valore sbagliato: erano "
221"quadrata.\n" 221"attese le stesse dimensioni.\n"
222 222
223#, c-format 223#, c-format
224msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n" 224msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n"
225msgstr "" 225msgstr ""
226"%s: Le ascisse della griglia di dim. %d non sono proprio in ordine " 226"%s: Il valore per la spline periodica %s è sbagliato: deve essere uguale a "
227"crescente\n" 227"%s.\n"
228 228
229#, c-format 229#, c-format
230msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n" 230msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n"
231msgstr "%s: %s deve essere una ipermatrice reale %d-dimensionale\n" 231msgstr "%s: L'argomento in ingresso #%d ha dei valori sbagliati.\n"
232 232
233#, c-format 233#, c-format
234msgid "" 234msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n"
235"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
236"%d.\n"
237msgstr "" 235msgstr ""
238"%s: C'è incompatibilità di grandezza tra i punti della griglia e i valori " 236"%s: L'argomento in ingresso #%d ha dei valori errati: il tipo ''%s'' è "
239"della griglia nella dimensione %d.\n" 237"sconosciuto.\n"
240 238
241#, c-format 239#, c-format
242msgid "" 240msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n"
243"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
244msgstr "" 241msgstr ""
245"%s: C'è incompatibilità di grandezza tra i punti e i valori della griglia " 242"%s: L'argomento in ingresso #%d ha dei valori errati: il tipo ''%s'' non è "
246"nella dimensione %d.\n" 243"supportato.\n"
247 244
248#, c-format 245#, c-format
249msgid "" 246msgid ""
250"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or " 247"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n"
251"%d.\n"
252msgstr "" 248msgstr ""
253"%s: C'è incompatibilità di grandezza tra i punti e i valori della griglia " 249"%s: x e/o y non sono in ordine strettamente crescente (o è stato trovato +-"
254"nella dimensione %d o in quella %d.\n" 250"inf)\n"
251
252#, c-format
253msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n"
254msgstr "%s: xyz devono essere una matrice reale del tipo (n,3) con n >= 10\n"
255 255
256#, c-format 256#, c-format
257msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n" 257msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n"
diff --git a/scilab/modules/interpolation/locales/ja_JP/interpolation.po b/scilab/modules/interpolation/locales/ja_JP/interpolation.po
index eeb1907..d7b3c44 100644
--- a/scilab/modules/interpolation/locales/ja_JP/interpolation.po
+++ b/scilab/modules/interpolation/locales/ja_JP/interpolation.po
@@ -14,152 +14,132 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19"X-Poedit-Country: Japan\n" 19"X-Poedit-Country: Japan\n"
20"X-Poedit-Language: Japanese\n" 20"X-Poedit-Language: Japanese\n"
21 21
22# File: macros/interpln.sci, line: 24
23#, c-format
24msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n"
25msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: 二つの行を想定します。\n"
26
27# 22#
28# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 43 23# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 99
29# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 96
30#, c-format 24#, c-format
31msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n" 25msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
32msgstr "%s: 入力引数の不正な数: %d %d でななりません。\n" 26msgstr "%s: %s 、実 %d-次 次元でななりません。\n"
33 27
34# File: macros/interpln.sci, line: 24 28#
29# File: sci_gateway/c/sci_cshep2d.c, line: 81
35#, c-format 30#, c-format
36msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n" 31msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
37msgstr "%s: 入力引数 #%d で正なサ: または、想定\n" 32msgstr "%s: 、または、直線(ier = %d)\n"
38 33
39# 34#
40# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 74 35# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 83
41# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 66
42# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 81
43#, c-format 36#, c-format
44msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n" 37msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n"
45msgstr "%s: 力引数 #%d 不正型: 想定。\n" 38msgstr "%s: スプラインに、端点勾配をくてはなり\n"
46 39
47# 40#
48# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 74 41# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 88
49# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 66
50# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 81
51#, c-format 42#, c-format
52msgid "" 43msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n"
53"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n" 44msgstr "%s: %d 次のグリッド横軸は、厳密な増加順序ではありません。\n"
54msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: 予想された実、しかし、いくつかのNaNが見つかりました。\n"
55 45
56# 46#
57# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 46 47# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 83
58# File: sci_gateway/c/sci_interp.c, line: 47
59# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 61
60# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 41
61#, c-format 48#, c-format
62msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n" 49msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
63msgstr "%s: 入力引数 #%d #%d 不正ズ: 想定。\n" 50msgstr "%s: \n"
64 51
65# File: macros/interpln.sci, line: 24 52#
53# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 126
66#, c-format 54#, c-format
67msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n" 55msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
68msgstr "%s: 入力引数 #%d 不正なサイズ: ベクトルを想します。\n" 56msgstr "%s: 'flag' = %d の問題\n"
69 57
70# 58#
71# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 78 59# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 105
72#, c-format 60#, c-format
73msgid "" 61msgid ""
74"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' " 62"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
75"expected.\n" 63"%d.\n"
76msgstr "%s: 力引数 #%d 不正: ''%s'' ''%s'' ''%s'' 。\n" 64msgstr "%s: %d ッドッド点イズに\n"
77 65
78# 66#
79# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 74 67# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 120
80# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 66
81# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 81
82#, c-format 68#, c-format
83msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n" 69msgid ""
84msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: ''%s'' または、実を想定します。\n" 70"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or "
71"%d.\n"
72msgstr "%s: 次元 %d 値 と %d のグリッド点との間でサイズに互換性がありません。\n"
85 73
86# 74#
87# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 52 75# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 115
88# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 60
89#, c-format 76#, c-format
90msgid "" 77msgid ""
91"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 78"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
92msgstr "%s: 力引数 #%d, #%d #%d 不正: 小サイズ。\n" 79msgstr "%s: %d サイズ\n"
93 80
94# 81#
95# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 74 82# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 87
96# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 66
97# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 81
98#, c-format 83#, c-format
99msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n" 84msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n"
100msgstr "%s: #%d な型: %s tlist をす。\n" 85msgstr "%s: : 数落す。\n"
101 86
102# 87#
103# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 107 88# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 43
104# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 86 89# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 96
105#, c-format 90#, c-format
106msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n" 91msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
107msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なです。\n" 92msgstr "%s: 入力引数(s)で不正なです。\n"
108 93
109# 94#
110# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 50 95# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 43
96# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 96
111#, c-format 97#, c-format
112msgid "" 98msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
113"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size " 99msgstr "%s: 入力引数の不正な数: %d と %d の間でなくてはなりません。\n"
114"expected.\n"
115msgstr "%s: 入力引数 #%d と #%d で不正なサイズ: 小さいサイズ、またはベクトルを想定します。\n"
116 100
117# 101#
118# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 56 102# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 80
103# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 50
104# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 58
119#, c-format 105#, c-format
120msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n" 106msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
121msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: %s ればなりません\n" 107msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズで。\n"
122 108
123# 109#
124# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 64 110# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 64
125# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 62
126#, c-format 111#, c-format
127msgid "" 112msgid ""
128"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf " 113"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
129"detected.\n" 114"expected.\n"
130msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: (厳密に)増加ではありません、または +-inf を見つけました。\n" 115msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: 実3次元配列を想定します。\n"
131 116
132# 117#
133# File: sci_gateway/c/sci_interp.c, line: 59 118# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 89
134# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 72
135#, c-format 119#, c-format
136msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n" 120msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n"
137msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な: の '%s' です。\n" 121msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な: \n"
138 122
139# 123#
140# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 83 124# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 56
141#, c-format 125#, c-format
142msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n" 126msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n"
143msgstr "%s: スプライン、端勾配なりません。\n" 127msgstr "%s: 力引数 #%d 不正: %s なりません。\n"
144 128
145# 129# File: macros/interpln.sci, line: 24
146# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 89
147#, c-format 130#, c-format
148msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n" 131msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n"
149msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: \n" 132msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: 二つの行す。\n"
150 133
151# 134# File: macros/interpln.sci, line: 24
152# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 43
153# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 96
154#, c-format 135#, c-format
155msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n" 136msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n"
156msgstr "%s: 入力引数(s)で不正なす。\n" 137msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: ベクトルを。\n"
157 138
158# 139# File: macros/interpln.sci, line: 24
159# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 103
160#, c-format 140#, c-format
161msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n" 141msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n"
162msgstr "%s: スプライン %s で不正な: %s \n" 142msgstr "%s: 力引 #%d で不正な: クト想定。\n"
163 143
164# 144#
165# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 46 145# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 46
@@ -167,38 +147,34 @@ msgstr "%s: 周期スプライン %s で不正な値: %s に等しくなけれ
167# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 61 147# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 61
168# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 41 148# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 41
169#, c-format 149#, c-format
170msgid "" 150msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n"
171"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 151msgstr "%s: 入力引数 #%d と #%d で不正なサイズ: 同じサイズを想定します。\n"
172msgstr "%s: 入力引数 #%d と #%d で不正なサイズ: 小さいサイズを想定します。\n"
173 152
174# 153#
175# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 57 154# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 46
155# File: sci_gateway/c/sci_interp.c, line: 47
156# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 61
157# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 41
176#, c-format 158#, c-format
177msgid "" 159msgid ""
178"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d " 160"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
179"points.\n" 161msgstr "%s: 入力引数 #%d と #%d で不正なサイズ: 小さいサイズを想定します。\n"
180msgstr "%s: 入力引数で不正なサイズ: x, y と z グリッド は最も小さな %d 点を持っていなくてはなりません。\n"
181 162
182# 163#
183# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 64 164# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 50
184#, c-format 165#, c-format
185msgid "" 166msgid ""
186"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix " 167"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size "
187"expected.\n" 168"expected.\n"
188msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: 3次を想定します。\n" 169msgstr "%s: 入力引数 #%d #%d 不正なサイズ: さいサイズ、ま想定します。\n"
189 170
190# 171#
191# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 78 172# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 52
173# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 60
192#, c-format 174#, c-format
193msgid "" 175msgid ""
194"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n" 176"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
195msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: %d 構成要素のベクトルを想定します。\n" 177msgstr "%s: 入力引数 #%d, #%d と #%d で不正なサイズ: 小さなサイズを想定します。\n"
196
197#
198# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 126
199#, c-format
200msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
201msgstr "%s: 'flag' = %d の問題\n"
202 178
203# 179#
204# File: sci_gateway/c/sci_splin2d.c, line: 59 180# File: sci_gateway/c/sci_splin2d.c, line: 59
@@ -207,94 +183,118 @@ msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n"
207msgstr "%s: 入力引数 #%d, #%d または #%d. で不正なサイズです。\n" 183msgstr "%s: 入力引数 #%d, #%d または #%d. で不正なサイズです。\n"
208 184
209# 185#
210# File: sci_gateway/c/sci_splin2d.c, line: 67 186# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 57
211#, c-format 187#, c-format
212msgid "" 188msgid ""
213"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n" 189"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d "
214msgstr "%s: x あるいは y は、厳密な増加順序を持っていません(または、+-infを見つけました)\n" 190"points.\n"
191msgstr "%s: 入力引数で不正なサイズ: x, y と z グリッド は最も小さな %d 点を持っていなくてはなりません。\n"
215 192
216# 193#
217# File: sci_gateway/c/sci_interp2d.c, line: 67 194# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 74
218# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 115 195# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 66
219# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 133 196# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 81
220# File: sci_gateway/c/sci_splin2d.c, line: 78
221#, c-format 197#, c-format
222msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n" 198msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n"
223msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な: '%s' \n" 199msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な: %s tlist 。\n"
224 200
225# 201#
226# File: sci_gateway/c/sci_interp2d.c, line: 56 202# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 74
203# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 66
204# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 81
205#, c-format
206msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n"
207msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な型: 実の配列を想定します。\n"
208
209#
210# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 78
227#, c-format 211#, c-format
228msgid "" 212msgid ""
229"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 213"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' "
230msgstr "%s: 入力引数 #%d と #%d で不正な値: 小さいサイズを想定します。\n" 214"expected.\n"
215msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: ''%s'' または ''%s'' また ''%s'' を想定します。\n"
231 216
232# 217#
233# File: sci_gateway/c/sci_cshep2d.c, line: 40 218# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 74
219# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 66
220# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 81
234#, c-format 221#, c-format
235msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n" 222msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n"
236msgstr "%s: xyz (n,3) , 行列は、n => 10 す。\n" 223msgstr "%s: 入力引数 #%d 不正: ''%s'' は、想定。\n"
237 224
238# 225#
239# File: sci_gateway/c/sci_cshep2d.c, line: 81 226# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 64
227# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 62
240#, c-format 228#, c-format
241msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n" 229msgid ""
242msgstr "%s: 重複した節、または、全ての直線節(ier = %d)\n" 230"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
231"detected.\n"
232msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: (厳密に)増加ではありません、または +-inf を見つけました。\n"
243 233
244# 234#
245# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 80 235# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 74
246# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 50 236# File: sci_gateway/c/sci_eval_cshep2d.c, line: 66
247# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 58 237# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 81
248#, c-format 238#, c-format
249msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 239msgid ""
250msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズです。\n" 240"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n"
241msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: 予想された実、しかし、いくつかのNaNが見つかりました。\n"
251 242
252# 243#
253# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 83 244# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 78
254#, c-format 245#, c-format
255msgid "%s: Not enought points for the fit.\n" 246msgid ""
256msgstr "%s: 適合のための十分な地点ではありません。\n" 247"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n"
248msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: %d 構成要素のベクトルを想定します。\n"
257 249
258# 250#
259# File: sci_gateway/c/sci_lsq_splin.c, line: 87 251# File: sci_gateway/c/sci_interp2d.c, line: 56
260#, c-format 252#, c-format
261msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n" 253msgid ""
262msgstr "%s: 警告: 最小の正方行列の階数落ちです。\n" 254"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
255msgstr "%s: 入力引数 #%d と #%d で不正な値: 小さいサイズを想定します。\n"
263 256
264# 257#
265# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 88 258# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 103
266#, c-format 259#, c-format
267msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n" 260msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n"
268msgstr "%s: %d 横軸加順序ありません。\n" 261msgstr "%s: %s 不正: %s ません。\n"
269 262
270# 263#
271# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 99 264# File: sci_gateway/c/sci_bsplin3val.c, line: 107
265# File: sci_gateway/c/sci_splin3d.c, line: 86
272#, c-format 266#, c-format
273msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n" 267msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n"
274msgstr "%s: %s は、 %d-次 次元配列でなりません\n" 268msgstr "%s: 力引数 #%d で不正。\n"
275 269
276# 270#
277# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 105 271# File: sci_gateway/c/sci_interp.c, line: 59
272# File: sci_gateway/c/sci_splin.c, line: 72
278#, c-format 273#, c-format
279msgid "" 274msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n"
280"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension " 275msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: 未知の '%s' 型です。\n"
281"%d.\n"
282msgstr "%s: 次元 %d グリッド値 とグリッド点との間でサイズに互換性がありません。\n"
283 276
284# 277#
285# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 115 278# File: sci_gateway/c/sci_interp2d.c, line: 67
279# File: sci_gateway/c/sci_interp3d.c, line: 115
280# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 133
281# File: sci_gateway/c/sci_splin2d.c, line: 78
286#, c-format 282#, c-format
287msgid "" 283msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n"
288"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n" 284msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: '%s' 型はサポートされません。\n"
289msgstr "%s: 次元 %d 値 とグリッド点との間でサイズに互換性がありません。\n"
290 285
291# 286#
292# File: sci_gateway/c/sci_linear_interpn.c, line: 120 287# File: sci_gateway/c/sci_splin2d.c, line: 67
293#, c-format 288#, c-format
294msgid "" 289msgid ""
295"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or " 290"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n"
296"%d.\n" 291msgstr "%s: x あるいは y は、厳密な増加順序を持っていません(または、+-infを見つけました)\n"
297msgstr "%s: 次元 %d 値 と %d のグリッド点との間でサイズに互換性がありません。\n" 292
293#
294# File: sci_gateway/c/sci_cshep2d.c, line: 40
295#, c-format
296msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n"
297msgstr "%s: xyz は (n,3) , 実行列は、n => 10 です。\n"
298 298
299# 299#
300# File: src/c/interpolation.c, line: 104 300# File: src/c/interpolation.c, line: 104
diff --git a/scilab/modules/interpolation/locales/pt_BR/interpolation.po b/scilab/modules/interpolation/locales/pt_BR/interpolation.po
new file mode 100644
index 0000000..ef8da08
--- /dev/null
+++ b/scilab/modules/interpolation/locales/pt_BR/interpolation.po
@@ -0,0 +1,242 @@
1# Brazilian Portuguese translation for scilab
2# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
3# This file is distributed under the same license as the scilab package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: scilab\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2007-11-26 18:05+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-07-06 20:47+0000\n"
12"Last-Translator: Daniel de Souza Grilo <soporter@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Brazilian Portuguese <pt_BR@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19
20#, c-format
21msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
22msgstr "%s: %s deve ser uma hipermatriz %d-dimensional.\n"
23
24#, c-format
25msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
26msgstr "%s: Duplica nós ou colineares a todos os nós (ier = %d).\n"
27
28#, c-format
29msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n"
30msgstr ""
31"%s: Para um spline do tipo 'clamped', você deve fornecer a inclinação das "
32"extremidades.\n"
33
34#, c-format
35msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n"
36msgstr ""
37"%s: As abscissas de dimensão %d do grid não estão em ordem estritamente "
38"crescente.\n"
39
40#, c-format
41msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
42msgstr "%s: Não há pontos suficientes para este ajuste.\n"
43
44#, c-format
45msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
46msgstr "%s: Problema com 'flag' = %d\n"
47
48#, c-format
49msgid ""
50"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
51"%d.\n"
52msgstr ""
53"%s: Incompatibilidade de tamanhos entre os pontos do grid e os valores do "
54"grid na dimensão %d.\n"
55
56#, c-format
57msgid ""
58"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or "
59"%d.\n"
60msgstr ""
61"%s: Incompatibilidade de tamanhos entre os pontos do grid e os valores na "
62"dimensão %d ou %d.\n"
63
64#, c-format
65msgid ""
66"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
67msgstr ""
68"%s: Incompatibilidade de tamanhos entre os pontos do grid e os valores na "
69"dimensão %d.\n"
70
71#, c-format
72msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n"
73msgstr "%s: Aviso: Deficiência de posto da matriz de mínimos quadrados.\n"
74
75#, c-format
76msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
77msgstr "%s: Quantidade errada de argumentos de entrada.\n"
78
79#, c-format
80msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
81msgstr ""
82
83#, c-format
84msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
85msgstr "%s: Tamanho errado para o argumento de entrada #%d.\n"
86
87#, c-format
88msgid ""
89"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
90"expected.\n"
91msgstr ""
92"%s: Tamanho errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se uma "
93"hipermatriz real tridimensional.\n"
94
95#, c-format
96msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n"
97msgstr ""
98"%s: Tamanho errado para o argumento de entrada #%d: Inclinações das "
99"extremidades.\n"
100
101#, c-format
102msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n"
103msgstr "%s: Tamanho errado para o argumento de entrada #%d: Deve ser %s.\n"
104
105#, c-format
106msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n"
107msgstr ""
108"%s: Tamanho errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se duas "
109"linhas.\n"
110
111#, c-format
112msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n"
113msgstr ""
114
115#, c-format
116msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n"
117msgstr ""
118
119#, c-format
120msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n"
121msgstr ""
122
123#, c-format
124msgid ""
125"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
126msgstr ""
127"%s: Tamanho errado para os argumentos de entrada #%d e #%d: Esperava-se "
128"tamanhos iguais.\n"
129
130#, c-format
131msgid ""
132"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size "
133"expected.\n"
134msgstr ""
135"%s: Tamanho errado para os argumentos de entrada #%d e #%d: Esperava-se "
136"vetores de mesmo tamanho.\n"
137
138#, c-format
139msgid ""
140"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
141msgstr ""
142"%s: Tamanho errado para os argumentos de entrada #%d, #%d e #%d: Esperava-se "
143"tamanhos iguais.\n"
144
145#, c-format
146msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n"
147msgstr "%s: Tamanho errado para os argumentos de entrada #%d, #%d ou #%d.\n"
148
149#, c-format
150msgid ""
151"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d "
152"points.\n"
153msgstr ""
154"%s: Tamanho errado para os argumentos de entrada: os grides x, y e z devem "
155"possuir pelo menos %d pontos.\n"
156
157#, c-format
158msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n"
159msgstr ""
160"%s: Tipo errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se tlist %s "
161"tlist.\n"
162
163#, c-format
164msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n"
165msgstr ""
166
167#, c-format
168msgid ""
169"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' "
170"expected.\n"
171msgstr ""
172
173#, c-format
174msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n"
175msgstr ""
176
177#, c-format
178msgid ""
179"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
180"detected.\n"
181msgstr ""
182"%s: Valor errado para o argumento de entrada #%d: Não (estritamente) "
183"crescente ou +-inf detectado.\n"
184
185#, c-format
186msgid ""
187"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n"
188msgstr ""
189
190#, c-format
191msgid ""
192"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n"
193msgstr ""
194"%s: Valor errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se um vetor com "
195"%d componentes.\n"
196
197#, c-format
198msgid ""
199"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
200msgstr ""
201"%s: Valores errados para os argumentos de entrada #%d e #%d: Esperava-se "
202"tamanhos iguais.\n"
203
204#, c-format
205msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n"
206msgstr "%s: Valor errado para spline periódico %s: Deve ser igual a %s.\n"
207
208#, c-format
209msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n"
210msgstr "%s: Valores errados para o argumento de entrada #%d.\n"
211
212#, c-format
213msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n"
214msgstr ""
215"%s: Valores errados para o argumento de entrada #%d: Tipo '%s' é "
216"desconhecido.\n"
217
218#, c-format
219msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n"
220msgstr ""
221"%s: Valores errados para o argumento de entrada #%d: O tipo '%s' não é "
222"suportado.\n"
223
224#, c-format
225msgid ""
226"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n"
227msgstr ""
228"%s: x e/ou y não estão em ordem estritamente crescente (ou +-inf detectado)\n"
229
230#, c-format
231msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n"
232msgstr "%s: xyz deve ser uma matriz de reais (n,3) com n >= 10\n"
233
234#, c-format
235msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n"
236msgstr ""
237"Tipo errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se hipermatriz de "
238"reais.\n"
239
240#, c-format
241msgid "Wrong type for input argument #%d: String expected.\n"
242msgstr "Tipo errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se string.\n"
diff --git a/scilab/modules/interpolation/locales/ru_RU/interpolation.po b/scilab/modules/interpolation/locales/ru_RU/interpolation.po
index ebc2d8d..7b33cb1 100644
--- a/scilab/modules/interpolation/locales/ru_RU/interpolation.po
+++ b/scilab/modules/interpolation/locales/ru_RU/interpolation.po
@@ -14,151 +14,130 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n" 21msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
22msgstr "%s: Неверный размер входного параметра №%d: ожидались две строки.\n" 22msgstr "%s: %s должна быть вещественной %d-размерной гиперматрицей.\n"
23
24#, c-format
25msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
26msgstr ""
27"%s: Неверное количество входных параметров: должно быть между %d и %d.\n"
28 23
29#, c-format 24#, c-format
30msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n" 25msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
31msgstr "" 26msgstr "%s: Парные узлы или все узлы лежат на одной прямой (ier = %d).\n"
32"%s: Неверный размер входного параметра №%d: ожидалась матрица или вектор.\n"
33 27
34#, c-format 28#, c-format
35msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n" 29msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n"
36msgstr "" 30msgstr ""
37"%s: Неверный тип входного параметра №%d: ожидался массив вещественных " 31"%s: Для ограниченного сплайна вы должны задать наклон конечной точки.\n"
38"чисел.\n"
39 32
40#, c-format 33#, c-format
41msgid "" 34msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n"
42"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n" 35msgstr "%s: Сетка абсцисс размерности %d не является строго возрастающей.\n"
43msgstr ""
44"%s: Неверное значение входного параметра №%d: ожидались вещественные числа, "
45"но некоторые из значений не определены (NaN).\n"
46 36
47#, c-format 37#, c-format
48msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n" 38msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
49msgstr "" 39msgstr "%s: Недостаточно точек для подгонки.\n"
50"%s: Неверный размер входных параметров №%d и №%d: ожидался одинаковый "
51"размер.\n"
52 40
53#, c-format 41#, c-format
54msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n" 42msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
55msgstr "%s: еверый размер вхо паратр №%d: ожидался вектор.\n" 43msgstr "%s: рома с 'flag' = %d\n"
56 44
57#, c-format 45#, c-format
58msgid "" 46msgid ""
59"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' " 47"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
60"expected.\n" 48"%d.\n"
61msgstr "" 49msgstr ""
62"%s: Невее знае во ааметр №%d: сь «%s», «%s» и " 50"%s: Несотесте ео у тм сти и чяи сти в "
63"«%.\n" 51"измерении %d.\n"
64 52
65#, c-format 53#, c-format
66msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n" 54msgid ""
55"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or "
56"%d.\n"
67msgstr "" 57msgstr ""
68"%s: Неверное значение входного параметра №%d: ожидалось «%s» или " 58"%s: Несоответствие размером между точками сетки и значениями в измерении %d "
69"ещественное чсл.\n" 59"ил %d.\n"
70 60
71#, c-format 61#, c-format
72msgid "" 62msgid ""
73"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 63"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
74msgstr "" 64msgstr ""
75"%s: Неверный размер входных параметра №%d, №%d и №%d: ожидался одинаковый " 65"%s: Несоответствие размеров между точками сетки и значениями в измерении "
76"размер.\n" 66"%d.\n"
77 67
78#, c-format 68#, c-format
79msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n" 69msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n"
80msgstr "%s: ры ти хдо рамтр ;%d: и %s tlist.\n" 70msgstr "%s: и: достточы раг трцы иих квадратов.\n"
81 71
82#, c-format 72#, c-format
83msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n" 73msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
84msgstr "%s: Неверные чея входного параметр №%d.\n" 74msgstr "%s: Неверн ичест входных параметрв.\n"
85 75
86#, c-format 76#, c-format
87msgid "" 77msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
88"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size "
89"expected.\n"
90msgstr "" 78msgstr ""
91"%s: Неверный размер входных параметров №%d и №%d: ожидался вектор того же " 79"%s: Неверное количество входных параметров: должно быть между %d и %d.\n"
92"размера.\n"
93 80
94#, c-format 81#, c-format
95msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n" 82msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
96msgstr "%s: Неверный размер входного параметра №%d: должен быть %s.\n" 83msgstr "%s: Неверный размер входного параметра №%d.\n"
97 84
98#, c-format 85#, c-format
99msgid "" 86msgid ""
100"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf " 87"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
101"detected.\n" 88"expected.\n"
102msgstr "" 89msgstr ""
103"%s: Неверное значение входного параметра №%d: не (строго) возрастающий или " 90"%s: Неверный размер входного параметра №%d: ожидалась вещественная "
104"р сн.\n" 91"рёхер етица.\n"
105 92
106#, c-format 93#, c-format
107msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n" 94msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n"
108msgstr "" 95msgstr "%s: Неверный размер входного параметра №%d: наклон конечной точки.\n"
109"%s: Неверные значения входного параметра №%d: неизвестный тип «%s».\n"
110 96
111#, c-format 97#, c-format
112msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n" 98msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n"
113msgstr "" 99msgstr "%s: Неверный размер входного параметра №%d: должен быть %s.\n"
114"%s: Для ограниченного сплайна вы должны задать наклон конечной точки.\n"
115 100
116#, c-format 101#, c-format
117msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n" 102msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n"
118msgstr "%s: Неверный размер входного параметра №%d: наклон конечной точки.\n" 103msgstr "%s: Неверный размер входного параметра №%d: ожидались две строки.\n"
119 104
120#, c-format 105#, c-format
121msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n" 106msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n"
122msgstr "%s: Неверне чтво входных параметров.\n" 107msgstr "%s: Неверны ре входного параметр №%d: идался ектор.\n"
123 108
124#, c-format 109#, c-format
125msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n" 110msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n"
126msgstr "" 111msgstr ""
127"%s: Неверное значение периодического сплайна %s: должно равняться %s.\n" 112"%s: Неверный размер входного параметра №%d: ожидалась матрица или вектор.\n"
128 113
129#, c-format 114#, c-format
130msgid "" 115msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n"
131"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
132msgstr "" 116msgstr ""
133"%s: Неверный размер входных параметров №%d и 3%d: ожидался одинаковый " 117"%s: Неверный размер входных параметров №%d и %d: ожидался одинаковый "
134"размер.\n" 118"размер.\n"
135 119
136#, c-format 120#, c-format
137msgid "" 121msgid ""
138"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d " 122"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
139"points.\n"
140msgstr "" 123msgstr ""
141"%s: Неверный размер входных параметров: сетки x, y и z должны иметь не менее " 124"%s: Неверный размер входных параметров №%d и 3%d: ожидался одинаковый "
142"%d ч.\n" 125"ер.\n"
143 126
144#, c-format 127#, c-format
145msgid "" 128msgid ""
146"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix " 129"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size "
147"expected.\n" 130"expected.\n"
148msgstr "" 131msgstr ""
149"%s: Неверный размер входного параметра №%d: ожидалась вещественная " 132"%s: Неверный размер входных параметров №%d и №%d: ожидался вектор того же "
150"ёхерня перц.\n" 133"рамра.\n"
151 134
152#, c-format 135#, c-format
153msgid "" 136msgid ""
154"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n" 137"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
155msgstr "" 138msgstr ""
156"%s: Неверное значение входного параметра №%d: ожидался вектор с %d " 139"%s: Неверный размер входных параметра №%d, №%d и №%d: ожидался одинаковый "
157"компонентами.\n" 140"размер.\n"
158
159#, c-format
160msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
161msgstr "%s: Проблема с 'flag' = %d\n"
162 141
163#, c-format 142#, c-format
164msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n" 143msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d or #%d.\n"
@@ -166,71 +145,92 @@ msgstr "%s: Неверный размер входных параметров
166 145
167#, c-format 146#, c-format
168msgid "" 147msgid ""
169"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n" 148"%s: Wrong size for input arguments: x, y and z grids must have at least %d "
170msgstr "%s: x и/или y не в порядке возрастания (или обнаружена +-inf)\n" 149"points.\n"
150msgstr ""
151"%s: Неверный размер входных параметров: сетки x, y и z должны иметь не менее "
152"%d точек.\n"
171 153
172#, c-format 154#, c-format
173msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n" 155msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n"
156msgstr "%s: Неверный тип входного параметра ;%d: ожидался %s tlist.\n"
157
158#, c-format
159msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n"
174msgstr "" 160msgstr ""
175"%s: Неверные значения входного параметра №%d: тип «%s» не поддерживается.\n" 161"%s: Неверный тип входного параметра №%d: ожидался массив вещественных "
162"чисел.\n"
176 163
177#, c-format 164#, c-format
178msgid "" 165msgid ""
179"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 166"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' "
167"expected.\n"
180msgstr "" 168msgstr ""
181"%s: Неверное значение входных параметра №%d и №%d: ожидался одинаковый " 169"%s: Неверное значение входного параметра №%d: ожидалось «%s», «%s» или "
182"размер.\n" 170"«%s».\n"
183 171
184#, c-format 172#, c-format
185msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n" 173msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n"
186msgstr "%s: xyz должен быть вещественной матрицей (n,3) с n >= 10\n" 174msgstr ""
175"%s: Неверное значение входного параметра №%d: ожидалось «%s» или "
176"вещественное число.\n"
187 177
188#, c-format 178#, c-format
189msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n" 179msgid ""
190msgstr "%s: Парные узлы или все узлы лежат на одной прямой (ier = %d).\n" 180"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf "
181"detected.\n"
182msgstr ""
183"%s: Неверное значение входного параметра №%d: не (строго) возрастающий или "
184"содержит бесконечность.\n"
191 185
192#, c-format 186#, c-format
193msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 187msgid ""
194msgstr "%s: Неверный размер входного параметра №%d.\n" 188"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n"
189msgstr ""
190"%s: Неверное значение входного параметра №%d: ожидались вещественные числа, "
191"но некоторые из значений не определены (NaN).\n"
195 192
196#, c-format 193#, c-format
197msgid "%s: Not enought points for the fit.\n" 194msgid ""
198msgstr "%s: Недостаточно точек для подгонки.\n" 195"%s: Wrong value for input argument #%d: Vector with %d components expected.\n"
196msgstr ""
197"%s: Неверное значение входного параметра №%d: ожидался вектор с %d "
198"компонентами.\n"
199 199
200#, c-format 200#, c-format
201msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n" 201msgid ""
202msgstr "%s: Внимание: недостаточный ранг матрицы наименьших квадратов.\n" 202"%s: Wrong value for input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
203msgstr ""
204"%s: Неверное значение входных параметра №%d и №%d: ожидался одинаковый "
205"размер.\n"
203 206
204#, c-format 207#, c-format
205msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n" 208msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n"
206msgstr "%s: Сетка абсцисс размерности %d не является строго возрастающей.\n" 209msgstr ""
210"%s: Неверное значение периодического сплайна %s: должно равняться %s.\n"
207 211
208#, c-format 212#, c-format
209msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n" 213msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n"
210msgstr "%s: %s на быть щтной %d-ро прмтрцей.\n" 214msgstr "%s: рные ен хног пртр №%d.\n"
211 215
212#, c-format 216#, c-format
213msgid "" 217msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n"
214"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
215"%d.\n"
216msgstr "" 218msgstr ""
217"%s: Несоответствие размеров между точками сетки и значениями сетки в " 219"%s: Неверные значения входного параметра №%d: неизвестный тип «%s».\n"
218"измерении %d.\n"
219 220
220#, c-format 221#, c-format
221msgid "" 222msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unsupported '%s' type.\n"
222"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
223msgstr "" 223msgstr ""
224"%s: Несоответствие размеров между точками сетки и значениями в измерении " 224"%s: Неверные значения входного параметра №%d: тип «%s» не поддерживается.\n"
225"%d.\n"
226 225
227#, c-format 226#, c-format
228msgid "" 227msgid ""
229"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or " 228"%s: x and/or y are not in strict increasing order (or +-inf detected)\n"
230"%d.\n" 229msgstr "%s: x и/или y не в порядке возрастания (или обнаружена +-inf)\n"
231msgstr "" 230
232"%s: Несоответствие размером между точками сетки и значениями в измерении %d " 231#, c-format
233"или %d.\n" 232msgid "%s: xyz must be a (n,3) real matrix with n >= 10\n"
233msgstr "%s: xyz должен быть вещественной матрицей (n,3) с n >= 10\n"
234 234
235#, c-format 235#, c-format
236msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n" 236msgid "Wrong type for input argument #%d: Real hypermatrix expected.\n"
diff --git a/scilab/modules/interpolation/locales/zh_CN/interpolation.po b/scilab/modules/interpolation/locales/zh_CN/interpolation.po
index 29d5f7c..37c1a26 100644
--- a/scilab/modules/interpolation/locales/zh_CN/interpolation.po
+++ b/scilab/modules/interpolation/locales/zh_CN/interpolation.po
@@ -14,122 +14,111 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n" 21msgid "%s: %s must be a real %d-dim hypermatrix.\n"
22msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误:应该为两行。\n" 22msgstr "%s:%s必须为一个实数%d维超矩阵。\n"
23
24#, c-format
25msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
26msgstr "%s:输入参数的数目错误:必须介于%d与%d之间。\n"
27 23
28#, c-format 24#, c-format
29msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n" 25msgid "%s: Duplicate nodes or all nodes colinears (ier = %d).\n"
30msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误:应该为向量或标量。\n" 26msgstr ""
31 27
32#, c-format 28#, c-format
33msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Array of reals expected.\n" 29msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n"
34msgstr "%s:输入参数#%d的类型错误:应该为实数数组。\n" 30msgstr ""
35 31
36#, c-format 32#, c-format
37msgid "" 33msgid "%s: Grid abscissae of dim %d not in strict increasing order.\n"
38"%s: Wrong value for input argument #%d: Reals expected but some NaN found.\n" 34msgstr "%s:第%d维的网格横坐标不是严格递增排序。\n"
39msgstr "%s:输入参数#%d的值错误:应该为实数但存在NaN值(无效值)。\n"
40 35
41#, c-format 36#, c-format
42msgid "%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Same size expected.\n" 37msgid "%s: Not enought points for the fit.\n"
43msgstr "%s:输入参数#%d和#%d错误:应该为同。\n" 38msgstr "%s:。\n"
44 39
45#, c-format 40#, c-format
46msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n" 41msgid "%s: Problem with 'flag' = %d\n"
47msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误该为量。\n" 42msgstr "%s:错误'flag'=%d\n"
48 43
49#, c-format 44#, c-format
50msgid "" 45msgid ""
51"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or ''%s'' or ''%s'' " 46"%s: Size incompatibility between grid points and grid values in dimension "
52"expected.\n" 47"%d.\n"
53msgstr "%s:数#%d的错误\"%s\"\"%s\"或\"%s\"\n" 48msgstr "%s:%d的网格点兼容。\n"
54 49
55#, c-format 50#, c-format
56msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'' or real expected.\n" 51msgid ""
57msgstr "%s:输入参数#%d的值错误:应该为\"%s\"或实数。\n" 52"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d or "
53"%d.\n"
54msgstr ""
58 55
59#, c-format 56#, c-format
60msgid "" 57msgid ""
61"%s: Wrong size for input arguments #%d, #%d and #%d: Same sizes expected.\n" 58"%s: Size incompatibility between grid points and values in dimension %d.\n"
62msgstr "%s:数#%d、参#%d数#%d的大小错误:应该。\n" 59msgstr "%s:%d的网的大小。\n"
63 60
64#, c-format 61#, c-format
65msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s tlist expected.\n" 62msgid "%s: Warning: Rank deficiency of the least square matrix.\n"
66msgstr "%s:输入参数#%d的类型错误:应该为%s tlist。\n" 63msgstr ""
67 64
68#, c-format 65#, c-format
69msgid "%s: Wrong values for input argument #%d.\n" 66msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n"
70msgstr "%s:输入参数#%d错误。\n" 67msgstr "%s:输入参数的数目错误。\n"
71 68
72#, c-format 69#, c-format
73msgid "" 70msgid "%s: Wrong number of input arguments: Must be between %d and %d.\n"
74"%s: Wrong size for input arguments #%d and #%d: Vector of same size " 71msgstr "%s:输入参数的数目错误:必须介于%d与%d之间。\n"
75"expected.\n"
76msgstr "%s:输入参数#%d和参数#%d的大小错误:应该为同样大小的向量。\n"
77 72
78#, c-format 73#, c-format
79msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n" 74msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
80msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误:必须为%s。\n" 75msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误。\n"
81 76
82#, c-format 77#, c-format
83msgid "" 78msgid ""
84"%s: Wrong value for input argument #%d: Not (strictly) increasing or +-inf " 79"%s: Wrong size for input argument #%d: A real 3-dimension hypermatrix "
85"detected.\n" 80"expected.\n"
86msgstr "%s:输入参数#%d的错误:是(格)的,在+-inf值。\n" 81msgstr "%s:输入参数#%d的错误:应该个三维维矩。\n"
87 82
88#, c-format 83#, c-format
89msgid "%s: Wrong values for input argument #%d: Unknown '%s' type.\n" 84msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n"
90msgstr "%s:输入参数#%d的值错误:未知的类型'%s'。\n" 85msgstr ""
91 86
92#, c-format 87#, c-format
93msgid "%s: For a clamped spline, you must give the endpoint slopes.\n" 88msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Must be %s.\n"
94msgstr "" 89msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误:必须为%s。\n"
95 90
96#, c-format 91#, c-format
97msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Endpoint slopes.\n" 92msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Two rows expected.\n"
98msgstr "" 93msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误:应该为两行。\n"
99 94
100#, c-format 95#, c-format
101msgid "%s: Wrong number of input argument(s).\n" 96msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n"
102msgstr "%s:输入参数的错误。\n" 97msgstr "%s:输入参数#%d错误:应该为向量。\n"
103 98
104#, c-format 99#, c-format
105msgid "%s: Wrong value for periodic spline %s: Must be equal to %s.\n" 100msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector or matrix expected.\n"
106msgstr "" 101msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误:应该为向量或标量。\n"
107 102
108#, c-format 103#, c-format
109msgid ""